ПОВІДОМЛЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРО ОБРОБКУ ЇХНІХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – Закон) Публічне акціонерне товариство Банк «ТРАСТ» (надалі – ПАТ Банк «ТРАСТ» або Банк) повідомляє Вам про те, що ПАТ Банк «ТРАСТ» є володільцем Ваших персональних даних та Ваші персональні дані включені або можуть бути включені до Бази персональних даних ПАТ Банк «ТРАСТ».

Відповідно до Закону ПАТ Банк «ТРАСТ» Ви, як суб`єкт персональних даних, маєте наступні права:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених Законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, не наданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Мета збирання та обробки персональних даних:

а) здійснення Банком своєї банківської, фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола банківських або фінансових послуг Банком та/або третіми особами (будь-які особи, з якими Банк перебуває в договірних відносинах), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб’єктом персональних даних за допомогою засобів зв’язку;

б) надання іншими особами послуг Банку для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Банком з іншими особами договорів, у т.ч. предметом яких є відступлення права вимоги;

в) захисту Банком своїх прав та інтересів, у т.ч. передача персональних даних фінансовим установам (ураховуючи, зокрема, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям), державним, судовим та правоохоронним органам;

г) здійснення Банком прав та виконання обов’язків за іншими відносинами між Банком та суб’єктом персональних даних;

д) ведення бухгалтерського та податкового обліку, надання контролюючим органам обов’язкових звітів відповідно до діючих вимог чинного законодавства.

Склад та зміст персональних даних, що збираються Банком – дані, що добровільно надані Вами при встановленні ділових відносин (в т.ч. укладенні договорів) з Банком, зокрема: прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, громадянство, стать, вік, місце проживання (фактична та адреса реєстрації місця проживання), номери засобів зв’язку, у тому числі: номери телефонів/факсу (в тому числі робочий, мобільний, номер телефону за адресою реєстрації місця проживання або фактичного проживання), адреса електронної пошти, дані паспортного документа, або іншого документа, що посвідчує Вашу особу/паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує Вашу особу (в тому числі серія, номер, ким та коли виданий документ, що посвідчує особу, а також вся інша інформація, зазначена в такому/таких документі(-ах), ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки, сімейний стан, рівень освіти, спеціальність/професія, трудова діяльність (в тому числі, місце роботи, посада, стаж та досвід роботи), соціальний та майновий стан, рівень доходів, фотографії та відео (або іншого запису зображення особи), фінансова інформація (зокрема, номери та інші реквізити і стан рахунків (у тому числі рахунки, які обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток), відкритих у банках, залишків грошових коштів на рахунках, інформація про дати, розмір та призначення платежу операцій за рахунками), умови укладення, зміни, розірвання, виконання договорів, що укладені та/або укладатимуться Банком з Вами як фізичною особою та/або фізичною особою-підприємцем, та/або як представником/керівником/посадовою особою юридичної особи, яку Ви представляєте, та/або учасником/акціонером, представником учасника(-ків)/представником акціонера(-рів) юридичної особи у майбутньому (надалі – Договір), стан заборгованості за Договором, виконання зобов’язань за Договором, інформація про Вас як про фізичну особу та/або фізичну особу-підприємця, та/або як представника/керівника/посадову особу юридичної особи, яку Ви представляєте та/або учасника/акціонера/представника учасника(-ків)/представника акціонера(-рів) юридичної особи, якого/яких Ви представляєте, дані свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, інші документи про підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця, у т.ч. щодо його системи оподаткування, дані щодо місця здійснення підприємницької діяльності, тощо), що стали чи стануть відомі Банку з:

  • документів, виданих на Ваше ім’я, у тому числі тих, що надані або будуть надані Вами до Банку для укладення, зміни, розірвання, виконання відповідних Договорів;
  • та/або з підписаних Вами документів (в тому числі з Банком);
  • та/або з відомостей, які Ви надали та/або надасте в майбутньому до Банку, як в письмовій, так і в усній формі.

Доступ до Ваших персональних даних, що включені до Бази персональних даних ПАТ Банк «ТРАСТ», третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.

 

_newpage _newpage _newpage _newpage